جدیدترین محصول

پیوند ها

کیت تشخیص بیماری IHN در ماهیان سردابی
کیت تشخیص بیماری IHN در ماهیان سردابی (IHN RT-PCR detection Kit) محصول دیگری از کیت های تشخیص مولکولی بیماری های آبزیان شرکت زیست فناوران نجم می باشد.

ادامه

کیت تشخیص بیماری TSV در میگو
کیت تشخیص بیماری تورا در میگو (Taura Syndrome Nested RT-PCR detection Kit) محصول دیگری از کیت های تشخیص مولکولی بیماری های آبزیان شرکت زیست فناوران نجم می باشد.

ادامه

کیت تشخیص بیماری لکه سفید میگو(WSSV)

  کیت تشخیص بیماری لکه سفید در میگو (White Spot Syndrome Nested-PCR detection Kit) اولین محصول از کیت های تشخیص مولکولی بیماری های آبزیان شرکت زیست فناوران نجم می باشد.

 

ادامه